You are here

Furnitori eshte nje pjese esenciale si nenkontraktor ose sigurues sherbimesh ne bashkepunim me Kontakt. Ketu ndodhen te gjitha kerkesat paraprake qe konsistojne ne Regjistrimin dhe Kualifikimin e Furnitoreve.